Voorwaarden

Voorwaarden gebruik voor-elkaar Website

 • De contactgegevens die bij alle profielen horen, zijn alleen toegankelijk voor hen
  die zich aangemeld hebben en geregistreerd staan als oppasser of oppasadres. Geef deze inloggegevens nooit door aan derden. Zij zijn alleen voor u bestemd.
 • U geeft ander leden informatie wanneer naar referenties wordt gevraagd.
 • U houdt uw profiel netjes en schrijft ABN zodat de bezoeker duidelijk weet wat u wenst of wie u bent.
 • U actualiseert uw data, houdt beschikbaarheid bij en zorgt voor waarheidsgetrouwe informatie.
 • U houdt zich aan de gemaakte afspraken. Bent duidelijk, eerlijk en transparant.
 • Persoonlijke informatie, als straatnamen, weblinks of e-mailadressen horen niet in uw tekst. Deze worden verwijderd.
 • Links in de emailcorrespondentie zijn niet toegestaan. Wij scannen daarop. Ook verwijzingen naar andere website worden niet getolereerd.
 • Wij geven geen garanties. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
 • Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 • Het gebruik van voor-elkaar.net betekent dat u deze voorwaarden geaccepteerd heeft. Alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voorkomend uit de contacten via de voor-elkaar website liggen volledig en alleen bij uzelf.
 • Het is niet de bedoeling oppassers gratis te laten werken. Het gaat om ‘vriendendiensten’ met gesloten beurs. Wel kunnen er in overleg onkostenvergoedingen worden gevraagd.
 • Alle informatie in de profielen op de site is afkomstig van derden. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. voor-elkaar.net draagt voor de inhoud van de geplaatste profielen geen enkele verantwoordelijkheid.
  Het auteursrecht op afbeeldingen en teksten geplaatst door de gebruiker wordt niet overgedragen aan voor-elkaar. Wel kunnen wij teksten aanpassen naar onze ideeën en foto’s afkeuren.
 • voor-elkaar.net sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door het gebruik van de website voor-elkaar.net.
 • voor-elkaar.net garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken (computercrash, c.q. onderhoud van de server ”verhuizing”. etc.) en vrij zal zijn van fouten in het algemeen. Op eventuele serverproblemen hebben wij geen invloed.
 • Bij een verzoek tot verwijdering van uw gegevens, zullen wij er alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Het in cache blijven van uw gegevens bij Google gedurende 90 dagen valt buiten onze verantwoordelijkheid.
 • Indien u gebruik wenst te maken van deze site, dient u er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mail adresgegevens en voor zover relevant andere gegevens, juist en actueel zijn.
 • voor-elkaar.net respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruikers van voor-elkaar.net.
 • Wij kunnen incidenteel controle uitoefenen op mailcontact om tekst te ‘scannen’ op incorrectheden.
 • voor-elkaar.net behoudt zich het recht om profielen te verwijderen en kandidaat-leden uit te sluiten van deelname, om welke reden dan ook. Ingeval van een conflict, het geven van inloggegevens aan derden, of geconstateerde onjuistheden behoudt voor-elkaar het recht de profieltekst te modereren, of leden te royeren.

  Overige bepalingen

  VOOR-ELKAAR (“www.voor-elkaar.net”) is een website van deWerkHoek. deWerkHoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75628228.

  VOOR-ELKAAR is geen partij bij de overeenkomst en afspraken die tussen de gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Alle voor-elkaar gebruikers hebben met de AVG privacy bescherming mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben zeggenschap over hun gegevens, kunnen zelf hun gegevens aanpassen. Voor wijziging van het e-mailadres moet een verzoek worden ingediend. Zij kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken.

Cookies.

Wat zijn cookies en wat houdt de Nederlandse Cookiewet precies in?
Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat waarmee u een website bezoekt worden opgeslagen waarin informatie over (uw bezoek aan) deze websites wordt opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een taalkeuze of andere instellingen.

Om geregistreerd te worden als gebruiker van voor-elkaar geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en accepteert u de cookies.

Cookiebeleid
Waarvoor worden cookies gebruikt?
Deze website maakt gebruik van verschillende cookies:

Sessie-cookie
Voor uw gebruiksgemak worden uw input en keuzes onthouden (denk o.a. aan input van formulieren, of een bekeken profiel kleurt groen). Doordat de sessie-cookie registreert welke onderdelen van de website er bij een bezoek bekeken worden kunnen wij onze website hierop aanpassen.

Google Analytics cookies
Deze cookies zorgen er voor dat het website bezoek (zoveel mogelijk geanonimiseerd) kan worden gemeten (bijv. welke pagina’s het meeste worden bezocht, welke browsers door onze bezoekers worden gebruikt en wat het meest gebruikte schermformaat is). De dienst die hiervoor gebruikt wordt is een van de meest gebruikte webanalyse diensten en wordt aangeboden door Google Inc. Op basis van de statistieken van de Google Analytics dienst kunnen wij onze website verbeteren. Deze informatie kan door Google aan derden verschaft worden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google geeft aan dat zij zich te houdt aan de zogenaamde “Safe Harbor principles” en dat zij is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, wat inhoudt dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Deze cookies slaan geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens op, maar slaan in sommige gevallen wel uw IP-adres op.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

U kunt op uw eigen apparaat in de door u gebruikte browser (indien nodig met behulp van de Help-functie) cookies uitschakelen. Let op dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor het apparaat én de browser waarop u de cookies uitschakelt.

Op de website Veiliginternetten.nl van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies. Indien u de cookies die deze website gebruikt niet wenst te accepteren en deze keuze kenbaar heeft gemaakt, wordt er een zogenaamde ‘no-follow cookie’ op het door u gebruikte apparaat waarmee u deze website bezoekt, geplaatst. Het enige doel van deze no-follow cookie is het registreren van uw keuze de door deze website gebruikte cookies niet te accepteren.

Privacy

We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw profielgegevens zolang u lid van voor-elkaar bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij uw (persoons)gegevens te bewaren voor de fiscus.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

VOOR-ELKAAR is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op de voor-elkaar website, noch in Nederland, noch daarbuiten.

VOOR-ELKAAR sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de voor-elkaar website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te raadplegen.

De VOOR-ELKAAR website wordt beheerd door deWerkHoek. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de website vallen onder het Nederlandse recht. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

Door het gebruik van de VOOR-ELKAAR website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van VOOR-ELKAAR en deWerkhoek in geval zij (al dan niet in rechte) aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade.